071 - 36361020
آرمینTLD آرمینTLD آرمینTLD آرمینTLD آرمینTLD

نمایندگی دامنه بین المللی

اگر قصد دارید خودتان نسبت به فروش دامنه های بی المللی اقدام نمایید میتوانید از سرویس نمایندگی دامنه بین المللی آرمین TLD استفاده نمایید. تعرفه ها ، اطلاعات و هزینه ها به شرح ذیل می باشد.

قیمت دامنه ها به علت نوسانات ارزی بروز نبوده و فقط قیمت های مندرج در پنل نمایندگی اعتبار دارد

برنزی نقره ای طلائی پلاتینیوم آرمین
com. 35000 تومان 34000 تومان 33000 تومان 32000 تومان 31000 تومان
net. 35000 تومان 34000 تومان 33000 تومان 32000 تومان 31000 تومان
org. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
in. 35500 تومان 34500 تومان 33500 تومان 32500 تومان 31500 تومان
me. 96500 تومان 95500 تومان 94500 تومان 93500 تومان 92500 تومان
biz. 35500 تومان 34500 تومان 33500 تومان 32500 تومان 31500 تومان
coop. 372000 تومان 371000 تومان 370000 تومان 369000 تومان 368000 تومان
info. 35500 تومان 34500 تومان 33500 تومان 32500 تومان 31500 تومان
mobi. 70000 تومان 69000 تومان 68000 تومان 67000 تومان 66000 تومان
name. 35500 تومان 34500 تومان 33500 تومان 32500 تومان 31500 تومان
pro. 56000 تومان 55000 تومان 54000 تومان 53000 تومان 52000 تومان
tel. 56000 تومان 55000 تومان 54000 تومان 53000 تومان 52000 تومان
ws. 70000 تومان 69000 تومان 68000 تومان 67000 تومان 66000 تومان
xxx. 334000 تومان 333000 تومان 332000 تومان 331000 تومان 330000 تومان
host. 290000 تومان 288500 تومان 287000 تومان 285500 تومان 284000 تومان
website. 72000 تومان 71000 تومان 70000 تومان 69000 تومان 68000 تومان
xyz. 48000 تومان 47000 تومان 46000 تومان 45000 تومان 44000 تومان
frl. 121000 تومان 119500 تومان 118000 تومان 116500 تومان 115000 تومان
ae. 294000 تومان 292500 تومان 291000 تومان 289500 تومان 288000 تومان
am. 257000 تومان 255500 تومان 254000 تومان 252500 تومان 251000 تومان
asia. 56000 تومان 55000 تومان 54000 تومان 53000 تومان 52000 تومان
cn. 85000 تومان 84000 تومان 83000 تومان 82000 تومان 81000 تومان
fm. 257000 تومان 255500 تومان 254000 تومان 252500 تومان 251000 تومان
co.in. 31000 تومان 30000 تومان 29000 تومان 28000 تومان 27000 تومان
firm.in. 31000 تومان 30000 تومان 29000 تومان 28000 تومان 27000 تومان
gen.in. 31000 تومان 30000 تومان 29000 تومان 28000 تومان 27000 تومان
ind.in. 31000 تومان 30000 تومان 29000 تومان 28000 تومان 27000 تومان
org.in. 31000 تومان 30000 تومان 29000 تومان 28000 تومان 27000 تومان
net.in. 31000 تومان 30000 تومان 29000 تومان 28000 تومان 27000 تومان
mn. 217000 تومان 215500 تومان 214000 تومان 212500 تومان 211000 تومان
tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
club.tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
com.tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
ebiz.tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
game.tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
idv.tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
org.tw. 82000 تومان 81000 تومان 80000 تومان 79000 تومان 78000 تومان
at. 51000 تومان 50000 تومان 49000 تومان 48000 تومان 47000 تومان
co.at. 51000 تومان 50000 تومان 49000 تومان 48000 تومان 47000 تومان
or.at. 51000 تومان 50000 تومان 49000 تومان 48000 تومان 47000 تومان
be. 51000 تومان 50000 تومان 49000 تومان 48000 تومان 47000 تومان
ch. 35000 تومان 34000 تومان 33000 تومان 32000 تومان 31000 تومان
de. 39500 تومان 38500 تومان 37500 تومان 36500 تومان 35500 تومان
dk. 51000 تومان 50000 تومان 49000 تومان 48000 تومان 47000 تومان
es. 26000 تومان 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان
com.es. 26000 تومان 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان
nom.es. 26000 تومان 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان
org.es. 26000 تومان 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان
edu.es. 26000 تومان 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان
gob.es. 26000 تومان 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان
eu. 39000 تومان 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان
fr. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
co.gg. 479000 تومان 477500 تومان 476000 تومان 474500 تومان 473000 تومان
net.gg. 479000 تومان 477500 تومان 476000 تومان 474500 تومان 473000 تومان
org.gg. 479000 تومان 477500 تومان 476000 تومان 474500 تومان 473000 تومان
it. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
je. 611000 تومان 609500 تومان 608000 تومان 606500 تومان 605000 تومان
co.je. 505000 تومان 503500 تومان 502000 تومان 500500 تومان 499000 تومان
net.je. 505000 تومان 503500 تومان 502000 تومان 500500 تومان 499000 تومان
org.je. 505000 تومان 503500 تومان 502000 تومان 500500 تومان 499000 تومان
li. 54000 تومان 53000 تومان 52000 تومان 51000 تومان 50000 تومان
nl. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
ru. 59000 تومان 58000 تومان 57000 تومان 56000 تومان 55000 تومان
se. 58000 تومان 57000 تومان 56000 تومان 55000 تومان 54000 تومان
co.uk. 40500 تومان 39500 تومان 38500 تومان 37500 تومان 36500 تومان
me.uk. 40500 تومان 39500 تومان 38500 تومان 37500 تومان 36500 تومان
org.uk. 40500 تومان 39500 تومان 38500 تومان 37500 تومان 36500 تومان
com.au. 68500 تومان 67500 تومان 66500 تومان 65500 تومان 64500 تومان
net.au. 68500 تومان 67500 تومان 66500 تومان 65500 تومان 64500 تومان
cc. 75000 تومان 74000 تومان 73000 تومان 72000 تومان 71000 تومان
nu. 60000 تومان 59000 تومان 58000 تومان 57000 تومان 56000 تومان
co.nz. 144000 تومان 142500 تومان 141000 تومان 139500 تومان 138000 تومان
net.nz. 144000 تومان 142500 تومان 141000 تومان 139500 تومان 138000 تومان
org.nz. 144000 تومان 142500 تومان 141000 تومان 139500 تومان 138000 تومان
pw. 25000 تومان 24000 تومان 23000 تومان 22000 تومان 21000 تومان
to. 412500 تومان 411000 تومان 409500 تومان 408000 تومان 406500 تومان
tv. 104500 تومان 103000 تومان 101500 تومان 100000 تومان 98500 تومان
wf. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
re. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
tf. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
yt. 38000 تومان 37000 تومان 36000 تومان 35000 تومان 34000 تومان
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
رجیسترار ثبت دامنه ok ok ok ok ok
امکان ثبت آنلاین دامنه ok ok ok ok ok
ثبت دامنه ها به نام مشترک ok ok ok ok ok
امکان اتصال به WHMCS ok ok ok ok ok
ارتقاء درجه نمایندگی پس از شارژ مجدد ok ok ok ok ok
پنل مدیریت دامنه کاربران و نمایندگان بر روی دامنه اختصاصی نماینده ok ok ok ok ok
امکان تعیین قیمت فروش دلخواه توسط شما ok ok ok ok ok
امکان ارایه نمایندگی دامنه به سایرین توسط شما ok ok ok ok ok
امکان قرار دادن لوگو در پنل کاربران و نمایندگان خود ok ok ok ok ok
ضمانت بازگشت اعتبار باقیمانده نمایندگی به حساب بانکی در هر زمان دلخواه ok ok ok ok ok
هزینه پکیج 100,000 تومان 500,000 تومان 1,000,000 تومان 5,000,000 تومان 10,000,000 تومان
سفارش آنلاین سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

پشتیبانی کامل نماینده و کاربران و نمایندگان زیرمجموعه تا حصول نتیجه

مبلغ فوق بصورت کامل در پنل شما قرار گرفته و به همان میزان میتوانید دامنه ثبت نمایید

امکان نصب و راه اندازی کلیه درگاه های پرداخت ملی و بین المللی جهت پرداخت هزینه توسط کاربران و نمایندگان در پنل نمایندگی وجود دارد

امکانات

transfer

انتقال رایگان

با خرید نمایندگی بین المللی ، شما میتوانید دامنه های خود را در صورتی که در پنل ریسلو باشد را به صورت رایگان به پنل جدیدتان انتقال دهید.

support

وب سرویس (API) رایگان

شما میتوانید از طریق دریافت فایل ‏Api‏ مخصوص برنامه نویسان میتوانید توسط سایر سیستم ها برای نمایندگان و ‏زیر نمایندگان خود دامنه ثبت نموده و آنها را مدیریت کنید

directadmin

کنترل پنل رایگان

با خرید هر پکیج یک کنترل پنل حرفه ای به شما داده میشود که از طریق آن میتوانید دامنه های خود را مدیریت و یا ثبت ، تمدید و منتقل نمایید

online payment

ماژول WHMCS رایگان

علاوه بر وب سرویس شما امکان استفاده از ماژول WHMCS را بصورت کاملا رایگان در اختیار خواهید داشت

گروه طراحی آرمین