افزایش قیمت سالانه پسوند دامنه ORG. توسط رجیستری ارایه دهنده آن (Public Interest Registry) برای تمامی رجیسترار ها انجام شده است. با توجه به این موضوع، قیمت این پسوند در آرمین هاست نیز بروزرسانی شده است.

قیمت این پسوند دامنه از 46 هزار تومان به 52 هزار تومان افزایش یافت

نکات قابل توجه:

- قیمت بالا برای ثبت/تمدید/انتقال پسوند ORG. لحاظ شده است.
- این افزایش قیمت تنها به دلیل افزایش نرخ دامنه از جانب رجیستری انجام شده است.


Tuesday, August 2, 2016

« بازگشت